Wat is een future
Futures
Wat is een future?
Een future is een overeenkomst tot koop of verkoop van een goed of een financiŽle waarde die op een bepaald tijdstip in de toekomst door de verkoper aan de koper moet worden geleverd. Dit tegen een prijs die bij het aangaan van het contract wordt vastgelegd. Op de futures markt van de AEX worden futures verhandeld op diverse financiŽle waarden zoals bv. aandelenindices en valuta's. De waarden waarop de futures zijn gebaseerd, noemen we de onderliggende waarde.

Hoe werkt een future?
Een belegger kan een future kopen dan wel verkopen door een order te plaatsen bij een tussenpersoon (bijvoorbeeld G. de Vries Options en Futures B.V.).

Een belegger die een future koopt, doet een openingsaankoop. Hierdoor creŽert hij een longpositie, een ander woord voor kooppositie. De belegger heeft op een tijdstip in de toekomst (de afloopmaand), de onderliggende waarde van de future gekocht. De afwikkeling vindt plaats aan het eind van de looptijd of als de kooppositie vroegtijdig wordt verkocht (sluitingsverkoop) door middel van verrekening in geld.
De koper van de future maakt winst als de koers van zijn future stijgt en verlies als zijn future daalt.

Een belegger die een future verkoopt, doet een openingsverkoop. De belegger kan dus een future verkopen, zonder dat hij eerst een future heeft gekocht. Hierdoor creŽert hij een shortpositie, een ander woord voor verkooppositie. De belegger heeft op een tijdstip in de toekomst de onderliggende waarde van de future verkocht. De afwikkeling vindt plaats aan het eind van de looptijd of als de verkooppositie vroegtijdig wordt teruggekocht (sluitingskoop) door middel van verrekening in geld.
De verkoper van de future maakt winst als de koers van zijn future daalt en verlies als zijn future stijgt.

Margin verplichting

De investering bij het handelen in futures bij het openen van een positie bestaat alleen uit de zgn.initial margin (waarborgsom). Dit bedrag wordt voorgeschreven door de AEX en dient als zekerheid voor de nakoming van de verplictingen die voortvloeien uit het futures contract. De margin is voor kopers en verkopers even groot en de som wordt teruggestort als de positie weer is gesloten. De AEX schrijft een minimale margin voor , maar tussenpersonen mogen een hogere margin vragen. G. de Vries Options en Futures doet dit overigens niet....Bij Binck Brokers 20000 Euro per contract

Winsten en verliezen worden van dag tot dag bijgehouden en afgerekend op basis van de slotkoers van de future. Het is aan te raden om extra rekeningsaldo aan te houden aangezien de future elke dag afgerekend wordt. Bij een verlies moet het tekort aan margin direct aangezuiverd worden.
Futures zijn zeer speculatief en een belegger dient niet in futures te handelen, als hij niet in staat is om een mogelijk aanzienlijk financieel nadeel te lijden.

Voorbeeld
Stel, het is de derde woensdag van de maand november en de AEX index staat op 465. Een belegger verwacht een stijging van de AEX-index. Hij koopt twee futures november op 466. Deze lopen af op de expiratiedag (derde vrijdag van de maand) in november. Elk FTI-contract heeft betrekking op 200 maal de waarde van de index. Elke punt koersverandering van de future betekent een winst of verlies van 200 Euro per contract.

Met twee futures handelt een belegger met een aandelenportefeuille ter waarde van:
2 contracten x 200 x 465 x 1 euro = 186.000 Euro. Met andere woorden: om hetzelfde rendement te halen als met twee futures behaald wordt, moet men een aandelenportefeuille van 186.000 Euro aanhouden. Maar voor de twee futures hoeft men alleen maar de initial margin aan te houden. In dit geval is dit 2 x 9.720 (de huidige voorgeschreven margin) = 19.940 Euro. Dit is de zogenaamde hefboomwerking., De fictieve belegger (Henk) in het voorbeeld heeft dus twee futures gekocht op 466. Het is de woensdag vÚÚr expiratie. Wat gebeurt er met zijn positie?

Woensdag
Nadat Henk de twee futures gekocht heeft stijgen de koersen. Henk besluit om nog geen winst te nemen. De slotkoers van het november FTI-contract is 467.50. Henk heeft dus 1.50 punten winst en aangezien er elke dag wordt afgerekend krijgt Henk 2 x 1.50 x 200 Euro = 600 Euro op zijn rekening bijgeschreven.

Donderdag
De AEX index stijgt met nog eens vier punten. Henk kan op ieder gewenst moment winst nemen door zijn future onmiddellijk te verkopen via zijn commisionair, maar Henk is een volhouder en blijft zitten. De slotkoers van de future stijgt niet net als de index met vier punten, maar met drie. Nogmaals, de koers van de future hoeft niet exact gelijk te open met die van de index, i.v.m. renteontwikkelingen en verwachtingswaarde. De slotkoers van de index wordt vergeleken met die van de vorige dag. Henk ontvangt de winst: 3 punten koerswinst x 2 contracten x 200 Euro per punt = 1200 Euro.

Vrijdag is de derde vrijdag van november en het contract loopt dus vandaag af. Henk besluit om zijn future niet te verkopen, maar om zijn openstaande positie via Amsterdam Exchanges te laten afwikkelen (de future laten expireren. Dit kan uitsluitend na afloop van de laatste handelsdag en gebeurt tegen de expriratie koers. De ezpiratiekoers wordt door de futures-markt vastgesteld en is gebaseerd op een aantal standen van de AEX-index op de laatste handelsdag. Deze keer is de expiratiekoers vastgesteld op 469. Ten opzichte van de slotkoers van gistern verliest Henk dus : 469-470.5 = -1.5 punten. De positie is nu afgewikkeld en de margin komt weer vrij.

Het uiteindelijke resultaat van de belegging is gelijk aan de som van de resultaten op woensdag, donderdag en vrijdag. Winst is dus : 600 + 1.200 - 600 = 1200 Euro.
Dit kan ook anders en gemakkelijker berekend worden nl. de aankoop koers was 466, de verkoopkoers (in dit voorbeeld exkpiratiekoers) was 469. Dit is een verschil van 3 punten x 200 = 600 Euro.

WAARVOOR WORDEN FUTURES GEBRUIKT?

1. Het behalen van koerswinst
Een koper of verkoper van een future verwacht een verandering in de koers van de onderliggende waarde. De koper van een future profiteert van een stijging van de koersen, de verkoper van een daling. Hierdoor is het mogelijk om met een juiste visie op de koersontwikkeling, een koerswinst te realiseren.

De vereiste margin van een future is veel kleiner dan de grootte van het futurescontract. Daardoor kan met een beperkt beginkapitaal een grote winst (of een groot verlies ) worden gerealiseerd. Dit heet zoals gezegd hefboomwering. De koers van de future kan in theorie vrijwel onbeperkt stijgen of dalen. Dit betekent dat een belegger, in theorie een ongelimiteerd risico kan lopen.

2. Bescherming tegen prijsveranderingen
Beleggers kunnen futures ook gebruiken als bescherming tegen ongewenste prijsveranderingen van financiŽle waarden. Dit gebruik van futures wordt hedging (afdekken) genoemd. Bij een hedgetransactie zorgt de belegger ervoor dat hij immuun wordt voor de ongewenste prijsveranderingen.

DE HANDEL IN FINANCIELE FUTURES

Plaatsen van een order
De belegger kan een future kopen of verkopen, door een order te plaatsen bij een tussenpersoon (bv. G. de Vries Options & Futures B.V.) Als de belegger twijfelt of hij met een officiŽle tussenpersoon, toegelaten instelling van Amsterdam Exchanges, van doen heeft, kan Amsterdam Exchanges hierover informatie verstrekken.

Order
Bij het opgeven van een order moet uw het volgende vermelden: de naam van het futures-contract, de afloopmaand en het aantal. Tevens moet worden aangegeven of het een openings- of een sluitingstransactie betreft. Beleggers kunnen ook een maximale of minimale prijs opgeven waartegen ze bereid zijn te handelen. Ook het aantal moet worden vermeld.

Waarborg
Aks een cliŽnt niet tijdig voldoet aan zijn waarborg(margin)verplichtingen of aan aanvullende financiŽle verplichtingen die voortvloeien uit verliezen op futures-transacties, is de tussenpersoon gerechtigd om voor rekening en risico van de betreffende cliŽnt ťťn of meer van zijn openstaande contracten te sluiten.

Openstaande positie
Toegelaten instellingen van Amsterdam Exchanges moeten periodiek aan elke cliŽnt en op diens verzoek een opgave overleggen, waaruit alle openstaande posities in futures van de cliŽnt duidelijk blijken. Een cliŽnt kan een sluitingstransactie alleen laten uitvoeren door dezelfde tussenpersoon als waarbij de betreffende futures-positie is geopend. Een cliŽnt kan echter schriftelijk verzoeken om de positie over te laten schrijven naar een andere tussenpersoon.

Inzage in transactie gegevens
Voor de controle van de naleving van de reglementen kan Amsterdam Exchanges inzage verlangen in alle gegevens die betrekking hebben op orders en transacties. Daaronder vallen ook de identiteit van de cliŽnten die bij orders en transacties zijn betrokken. Dergelijke gegevens kunnen in bijzondere gevallen ter beschikking van politie en justitie worden gesteld, bijvoorbeeld in geval van verdenking van fraude of misbruik van voorwetenschap.

Bron : Amsterdam Exchanges NV

 

 

 

terug naar the spanish trader home